Sunday, November 24, 2013

හිරු නොදකින බිලිදා

තම කුස තුල පිලිසිදගන්නා දරුවා නිරොගි ස්වුක්ය සම්පන්න බිලිදකු ලෙස මෙලොව එලිය දෑකීම අප සෙවනේ නිතිපතා සන්‍රක්ශනය ලබන කන්තාවන්ගේ ඒකායන අරමුන වේ.නීරොගීව මෙලොව එලිය දකින එම බිලිදුන් දිනෙන් දින වර්දනය වී තම කුසලතා එලි දක්වන ආකාරය නරබන්නට සිහින දකින කා තුලත් ඈතිවන සතුට ප්‍රොබොදය විස්තර කිරීමට අප ශබ්ද් කොශයේ වචන ප්‍රමනාවත් මදිය.සමාජයට බිහි වීමට සිටින පුද්ගලයෙකුගේ එම අයිතිය නෑති කිරීම ආගමික සදාචාරාත්මක සහ නීත්ය්මය වශයෙන්ද බොහො සමජයන් ප්‍රතික්ශෙප කරති.එසේ වුවද එවනි දරු උපතක් සිදුවීම මගින් කාන්තවකට සිදුවිය හෑකි සෞක්ය්මය ගටලු මත ඒතේම් රටවල් ගබ්සා නීතිය විවිද ප්‍රමනයන්ගෙන් ලිහිල් කිරීමක් සිදුකොට ඈත.                          ශ්‍රි ලන්කාවේ විවුර්ත රහසක් පවතින ගබ්සාව සමාජ ප්‍රශ්න සදහා කදිම නිදසුනකි.ශ්‍රි ලන්කවේ සමාජ සන්ස්කෘතිය ගොඩනෑගී ඈත්තේ දරුවන් බිහිකීරීමේ සාම්ප්‍රදායික සෑලසුමක් මතය.ගබ්සාව මගින් එම සාම්ප්‍රදායික රාමුව බිද දමනා බවක් පෙනීයයි. ශ්‍රි ලන්කවේ ගබ්සාව මවට දරු ගෑබ නිසා හානියක් නොවන සෑම අවස්තවකම නීති වීරොදිය.මේ නිසාම ගබ්සාවක් සිදුකරනු ලබන්නේ හොර රහසේයි.අනාරක්ශිත ක්‍රම හා ස්තාන යොදගෙන නුපුහුනු පුද්ගලයින් ගබ්සාකරනයේ යේදිම ශ්‍ර ලන්කාව පුරා සිදුවේ.මෑතකදි ද මේ පිලිබදව පුවත් පල විය.ගබ්සාව වුත්තීමය ආකාරයෙන් සිඩුකරගෙන් යන්නාවු ක්‍රියවලියක් වශයෙන් හෑදින්විමද නිවරදිය.එනම් ගබ්සා මද්යස්තන වෙත කාන්තවන් සපයන තරෞකරුවන් නිවාස කුලියට දෙන පුද්ගලයින්,අඩු පුහුනුවලත් හෙදියන් සහ සාත්තු සෙවකයන් මේ පිරිස අතර වේ.
                            ශ්‍රි ලන්කවේ සිදුවන 20% ක් පමන අව්වහාක ගබ්සාවන්ට බලපාන විවිද හේතුවේ.ලින්ගිකත්වය පිලිබද නොදනුවත්කම,ප්‍රෙම සම්බන්දතා,විවහකල් පමාව ආදි කරුනු මේ හා හදින්විය හෑකිය.
                         පියකු නෑති දරුවන්ට අප සමාජයේදි ඈති තක්සෙරුව ඉතාමත් පහත් මට්ටමක පවති.නමුත් බටහිර ලොකයේ මෙම තත්වය වෙනස්ය.ඈමරිකාව,ඒන්ගලන්තය වෑනි රටවල පියා නොමෑති දරුවන් හදා වඩා ගන්නා මෞවරුන්ට සමාජය අපවාද නොනෑගේ.එහේත් අප රටේ පියෙක් නෑතිදරුවකු දෙස මානුශිකව බලීමේ වාතාවරනයක් නොමෑති තරම්ය.මේ නිසාම ලන්කාව තුල කම්න්තවන් දරුගබ් ගබ්සාකිරීමට යොමු වීම තවත් ඒක් කරුනකි.ගබ්සාවට පිටු දෑකිමට නම් සමාජ දුශ්ටි කොනය සේම නීතියද උපකාර කරගෑනීම යොග්ය වේ.

No comments:

Post a Comment